Isoleren is nodig voor een goede verwarmingsbron

Vanuit ecologisch oogpunt moet elk verbruik van een energiebron als milieuschadelijk worden gezien. Dit zelfs al bestaan er enorme verschillen tussen energiebronnen onderling. Inzake verwarming betekent dit dat een goede isolatie de eerste opdracht is. Lees meer hierover in het deel isolatie. Isolatie kent evenwel grenzen en daarbij niet in het minst de noodzaak tot ventileren om een gezond binnenhuisklimaat te garanderen. Het warmteverlies dat daarmee gepaard gaat, moet worden opgevangen.

Bijverwarmen

Het is altijd interessant om met direkte zonne-energie de behoefte aan andere energiebronnen te verminderen. Het gebruik van zonnepanelen is immers nagenoeg zonder milieu-effekt (produktie, electrisch verbruik, afvalfase) en dat geldt ook voor andere methoden om zonnewarmte optimaal in de woning te brengen. Voor meer info hierover, zie de categorie zonne-energie op onze links-pagina.

Maar jammer genoeg volstaat passieve of aktieve zonne-energie niet voor de verwarming van woningen in ons klimaat. In lente en herfst kan optimaal aangewende zonne-energie een enorm verschil maken. Maar zeker in de winter is extra verwarming noodzakelijk.

Electrische verwarming verspilling van energie

Electriciteit is een absoluut milieu-onvriendelijke energiebron, omdat tot 60 % van deze energie bij het transport van de centrale tot bij U verloren gaat. Dit nog los van de vraag of de electriciteit met kernenergie of andere brandstoffen werd opgewekt. Electriciteit uit zonne-energie of windenergie is meestal niet in een mate aanwezig die voor verwarming bruikbaar is. Anders is het met electriciteit uit waterkracht, die in sommige streken in voldoende mate aanwezig is, zoals in Zweden. Alleen daar vormt electrische verwarming vanuit milieu-oogpunt een enigzinds aanvaardbare keuze.

Biomassa een goed en milieuvriendelijk vervangmiddel voor Fossiele brandstof

Fossiele brandstoffen leveren een belangrijke bijdrage tot het broeikaseffect door de produktie van kooldioxide (CO2). Daarenboven bevatten alle fossiele brandstoffen uitgezonderd aardgas relatief hoge percentages zwavel, zodat de verbranding ervan zure regen voortbrengt. De produktie en het transport van fossiele brandstoffen is bovendien bijzonder vervuilend. De levencyclus verloopt van olierampen op zee en gaslekken die een extra bijdrage vormen tot het broeikaseffect, tot nog meer broeikas-effect via kooldioxide en zure regen via zwaveldioxide.

Fossiele brandstoffen vervangen door biomassa is de enige oplossing voor de ecologische verwarming. Indien we praktisch de toekomst van biomassa beschouwen, dan is brandhout daarin een essentiele optie, naast vele andere mogelijkheden.

Duurzame bosbouw moet

Het broeikaseffect mag dan al het grootste milieuprobleem worden genoemd, het is uiteraard niet het enige. Indien we brandhout opnieuw als een belangrijke energiebron beschouwen, dan moeten we ook onze relatie tot het bos herzien. Meer hierover in het onderdeel duurzame bosbouw. Het is evenwel essentieel te begrijpen dat duurzame bosbouw kan, terwijl het broeikaseffekt niet effectief kan worden bestreden zonder afstand te doen van fossiele brandstoffen.

Hout goed verbranden moet

Hetzelfde geldt voor de verbrandingstechnieken die toestaan hout goed te verbranden. Heel wat houtkachels en haarden verspillen niet alleen waardevolle brandstof. Ze stoten ook schadelijke stoffen uit, zoals koolmonoxide, waar vooral asthmapatienten het erg lastig mee hebben. Wil de houtverbranding zich als waardig alternatief opwerpen, dan moeten de vele reeds bestaande technieken algemeen worden aangewend om deze verspilling en vervuiling aan te pakken. Topmerken doen dat al en zijn in Nederland en België goed beschikbaar. Meer hierover in de onderdelen rookgaskwaliteit en energiebesparing.

Aardgas is de praktische, tweede milieukeuze

Alhoewel nieuwe houtprodukten zoals pellets zelfs dat probleem aan het oplossen zijn, is hout stoken vandaag niet voor iedereen praktisch mogelijk. Hout moet opgestapeld worden en tot bij de stookplaats gebracht. Wanneer dit niet mogelijk lijkt, zoals op de 10de verdieping van een flatgebouw, wordt aardgas de tweede milieukeuze. Als fossiele brandstof is er uiteraard de bijdrage tot het broeikaseffect. Maar in vergelijk tot alle andere fossiele brandstoffen laat aardgas zich het eenvoudigst volledig verbranden. Meer hierover in het onderdeel rookgaskwaliteit.