Oorzaken en gevolgen van zure regen

Zure regen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door emissies van zwaveldioxiden, stikstofoxiden en ammoniak, die in de atmosfeer met waterdamp zuren vormen. In Europa speelt de landbouw met ammoniak de belangrijkste rol bij de produktie van verzurende neerslag.

Reeds 35 % van de Europese bossen en andere ecosystemen heeft te lijden van de zure regen en het wordt dan ook dikwijls als het tweede belangrijkste milieuprobleem gezien, dus na het broeikaseffect. Enkel verzurende zwaveldioxiden en stikstofoxiden zijn voor verwarmingssystemen relevant.

Productie van zwaveldioxide verschillend per houtsoort

De huishoudelijke verwarming speelt bij de produktie van zwaveldioxiden een zeer geringe rol. De bijdrage in Europa bedraagt zeker minder dan 5 %.

Inzake huishoudelijke verwarmingssystemen, zijn vooral steenkool en in mindere mate petroleum verantwoordelijk voor de produktie van SO2. Steenkool bevat ongeveer 1 % zwavel, terwijl het zwavelgehalte van zware petroleum kan oplopen tot 3 %. Maar vandaag de dag wordt deze laatste extra ontzwaveld.

Bij een onderzoek op 7 verschillende soorten brandhout, bleek een maximaal zwavelgehalte van slechts 0,1 % bij één houtsoort (Douglas den) terug te vinden. Bij alle andere soorten lag de waarde onder de detectiegrens. Bij hout kunnen we dus spreken van een extreem laag, zeg maar natuurlijk zwavelgehalte. Tevens is voor (berken)hout aangetoond, dat slechts 10 % van de in het hout voorkomende zwavel bij verbranding als zwaveldioxide ontwijkt. De rest blijft achter in de as.

De bijdrage van de houtverbranding tot de zwavelzure regen is dus minimaal, zeg maar natuurlijk. Wat aan zure regen op het bos terecht komt, is er in wezen uit afkomstig.

Stikstofoxiden vorming tijdens het verbrandingsproces in uw kachel of haard

Stikstofdioxide is een stof die gevormd wordt bij verbrandingsprocessen uit de stikstof in de brandstof en de lucht en uit de zuurstof in de lucht. Speciaal bij toestellen zonder goede afvoer voor de verbrandingsgassen kan stikstofdioxide worden gevormd.

Samen met de organische koolwaterstoffen zijn de stikstofoxiden ook verantwoordelijk voor de vorming van ozon onder invloed van het zonlicht. Vooral in de zomer leidt dit tot erge problemen in de steden voor personen met CARA-problemen.

Verwarming speelt ook hier een absoluut ondergeschikte rol, met als grote boosdoener het verkeer.

Inzake huishoudelijke verwarming varieren de toestellen ivm. NOx slechts in beperkte mate.